Nika Radić vas hipnotizira

289ad2891fb018daddfc848be7f933b8
Posjetitelji će moći vidjeti ono što su oduvijek željeli

Opustite se i podvrgnite hipnozi uz Niku Radić, umjetnicu predstavljenu na izložbi Zidovi i mostovi (Galerija Pet kula, danas u 19.30). Hipnos je serija performansa koji se sastoje od predavanja i hipnotičkih seansi u kojima ljudi mogu posjetiti zamišljeno kino i pogledati film kakav sami žele vidjeti.

Performansi su nadahnuti praksom američkog psihijatra Miltona Ericksona, koji je prvi ozbiljno počeo koristiti hipnozu u psihoterapiji sredinom 20. stoljeća. On je smatrao da je zadatak psihoterapeuta promijeniti simptome pacijenata, a to je činio dajući im razne upute kako bi im korigirao pogled na određeni problem. S vremenom je ustanovio da ljudi bolje doživljavaju upute ako ih dobiju u stanju hipnoze. Te su upute često bile metaforičke, odnosno očekivale su angažman i interpretaciju samih pacijenata.

Nika Radić odlučila je primijeniti hipnozu u kontekstu vizualne umjetnosti i preskočiti fizičko izvođenje radova. Svoj performans Hipnos prepušta imaginaciji posjetitelja, koji će konačno moći vidjeti ono što su oduvijek željeli vidjeti.

Nika Radićstudirala je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i povijest umjetnosti na Bečkom sveučilištu. Živi u Berlinu i djeluje u raznim medijima, filmu, fotografiji, prostornim i multimedijskim instalacijama, a zanima je suodnos promatrača i djela. Višestruko je nagrađivana za svoj umjetnički rad.

Nika Radi

ć

:

Hipnos

Performans

Performance

Hipnos

je serija performansa koji se sastoje od predavanja i hipno

ti

č

kih seansi u

kojima ljudi mogu posjetiti zami

š

ljeno kino i pogledati film kakav sami

ž

ele vidjeti.

Performansi su nadahnuti praksom ameri

č

kog psihijatra Miltona Ericksona, koji je

prvi ozbiljno po

č

eo koristiti hipnozu u psihoterapiji sredinom 20. stolje

ć

a. On je

smatrao da je zadatak psihoterapeuta promijeniti simptome pa

cijenata, a to je

č

inio

daju

ć

i im razne upute kako bi im korigirao pogled na odre

đ

eni problem. S vremenom

je ustanovio da ljudi bolje do

ž

ivljavaju upute ako ih dobiju u stanju hipnoze. Te su

upute

č

esto bile metafori

č

ke, odnosno o

č

ekivale su anga

ž

man i interpretaciju samih

pacijenata. Nika Radi

ć

odlu

č

ila je primijeniti hipnozu u kontekstu vizualne umjetnosti

i presko

č

iti fizi

č

ko izvo

đ

enje radova. Svoj performans

Hipnos

prepu

š

ta imaginaciji

posjetitelja, koji

ć

e kona

č

no mo

ć

i vidjeti ono

š

to su oduvijek

ž

eljeli vidjeti.

Ostavi komentar

Slične vijesti

OTVORENE PRIJAVE ZA CINEHILL KRATKE

Cinehill Motovun Film Festival objavljuje natječaj za prijavu filmova u natjecateljskom kratkometražnom programu ovogodišnjeg festivala koji se održava od 24. do 28. srpnja u Gorskom kotaru.

Više »

KREĆE CINEHILL MOTOVUN U LAUBI!

Ovog četvrtka kreće program Cinehill u Laubi •  Od 24. kolovoza do 3. rujna u rashlađenoj atmosferi zagrebačke Kuće za ljude i umjetnost – Laube

Više »